ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

เปิดให้ทำการรายงานผลในระบบ DMIS ปี 62 ในวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2562
ระบบจะปิดการรายงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.

DMIS62

© สำนักงาน กศน.